Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

De hoogste tijd voor actie

geert kimpen2

Geert Kimpen

Dat het voor iedereen zo langzamerhand steeds duidelijker wordt dat er met ons geldscheppingssysteem  het een en ander niet klopt, blijkt wel uit de wereldwijde commotie die is ontstaan na het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Door de Occupy-beweging werden protestdemonstraties gehouden in alle grote financiële centra van de wereld, waaronder Wall Street, de City of London en de Amsterdamse Beurs. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en gaan de protesten nog steeds door, zij het onder wat minder belangstelling dan aan het begin van de crisis. Wel is gebleken dat de bankiers een bord voor hun kop hebben omdat de criminele praktijken die geleid hebben tot de financiële crisis tot op de dag van vandaag gewoon doorgaan.

Kentering

Toch begint het er naar uit te zien dat er een kentering in het passieve gedrag van de samenleving aan het ontstaan is omdat nu ook een aantal prominenten zich met de duistere praktijken van de bankiers gaan bemoeien.

Advocaten en schrijvers

Zo heeft advocaat Paul Van de Waarsenburg van “Aarts & Van de Waarsenburg Advocaten” onlangs de ING-bank gedagvaard om te verschijnen voor de Rechtbank Amsterdam, teneinde verantwoording af te leggen over hun geldscheppingspraktijken uit het niets. Hij wordt hierin gesteund door de bekende econoom Ad Broere, auteur van o.a. “Geld komt uit het niets“, “Ending The Global Casino” en “Een menselijke Economie“. Ook de spraakmakende voormalige RTL7 presentator Willem Middelkoop volgt de ontwikkelingen van de dagvaarding van Paul Van de Waarsenburg op de voet.

Verder is Advocaat Gerard Spong een klachtenprocedure gestart om het Openbaar Ministerie (OM) alsnog te dwingen om bankiers van de Rabobank te vervolgen. Het gaat om de bankiers die betrokken waren bij de fraude met libor en euribor rentetarieven. De raadsman doet dat namens de in oprichting zijnde Stichting Justitia Distributiva, Wij gaan de Rabobank keihard aanpakken’, zei Spong. Aanleiding voor de actie is de schikking die justitie heeft getroffen met de Rabobank in deze zaak. Rabobank betaalt 70 miljoen euro, en kopen  daarmee de vervolging van de bankiers af. Deze schikking werd eind oktober bekendgemaakt. Rabobank stelde vrijdag in een reactie dat de actie van Spong een zaak is tussen de advocaat en het OM. ‘Wij gaan hier niet op reageren’, zo gaf een woordvoerder aan.

Geert Kimpen

geert kimpenHierbij sluit zich nu aan de bekende schrijver Geert Kimpen die de redactie van Gewoon-nieuws vandaag een mail stuurde met de volgende inhoud;

Van: Geert Kimpen [mailto:[email protected]]
Verzonden: zondag 15 december 2013 11:58
Aan: [email protected]
Onderwerp: waanzin van hypotheken

 Wellicht is dit een leuk filmpje om op jullie website te publiceren; interview met mij over de waanzin van Hypotheken.

 Met hartelijke groet,

Geert Kimpen,

www.geertkimpen.com

Geert Kimpen (1965) volgde de regieopleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Hij schrijft sinds 1993 in Vlaanderen en Nederland voor toneel, cabaret en televisie. Hij is de auteur van o.a. “De Prins van Filettino”. Zijn werk werd bekroond met de prestigieuze Prins Bernhard Prijs. Daarnaast schreef Geert Kimpen ook columns en verhalen voor verschillende tijdschriften.

Uiteraard zijn wij verheugd dat Geert Kimpen Gewoon-Nieuws.nl heeft benaderd om dit te publiceren en voldoen daarom ook volgaarne aan zijn verzoek.

 


 • Paul Van de Waarsenburg

  Dagvaarding zoals betekend aan ING Bank N.V., op het adres Bijlmerplein 888 te Amsterdam, is vindbaar op: http://adbroere.nl/web/nl/columns/ing-gedagvaard-door-advocaat.php

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Marg00tje

  Dan zul je ook politici moeten aanpakken en die zijn nl. onschendbaar.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Paulus van de Waarsenburg

  Die zijn niet onschendbaar; groet!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Paul Van de Waarsenburg

  Ik heb weer wat…

  Oké, ‘hij’ is weg en nu overweeg (ook) ik zelf(s) een artikel 12 Sv-procedure tegen Rabobank coöperatie te starten, aangezien (ook) ik schade leed en/of lijd en/of zal lijden als gevolg van haar Liborrentemanipulatie alsmede op basis van een door Rabobank coöperatie fiscaal afgetrokken, of fiscaal af te trekken boete van € 772.000.000,-.

  Deze aftrek laat Rabobank stoelen op door haar – de rechtspersoon Rabobank (Rabobank coöperatie) – gepleegde oplichting ex artikel 51 Sr. (Wetboek van Strafrecht) juncto artikel 326 Sr. (oplichting) en/of artikel 51 Sr. juncto artikel 140 Sr. (criminele organisatie) en artikel 51 Sr. juncto artikel 141a Sr. (criminele terroristische organisatie; Liborrentemanipulatie in crimineel organisatorisch verband, op die gigantische schaal, was een staatsondermijnende/maatschappij ontwrichtende en terroristische actie van Rabobank coöperatie).

  O, u denkt misschien, die Van de Waarsenburg is echt een losgeslagen (terroristische ) idioot, prima, maar ook wat betreft Rabobank coöperatie is ‘het kijkglas ex artikel 83a Sr.’ (definitie van ‘terroristisch oogmerk’) 100% vol.
   
  Let goed op!

  Artikel 83a Sr.:
  Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

  Nou, de door Rabobank coöperatie gepleegde miljardenfraude met hypotheekrentes, direct over de ruggen van Nederlandse Rabobankhypotheekgevers (=zij die een Rabobankhypotheek hebben) alsmede over de ruggen van (andere) Nederlandse belastingplichtigen, is wat ik noem: de verpersoonlijking van het terroristisch oogmerk en ook daar neem ik geen woord van terug;
  Artikel 83a Sr.: “(…) fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.”

  Artikel 51 Sr.:
  1. Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen (bijvoorbeeld Rabobankmedewerkers) en rechtspersonen (bijvoorbeeld Rabobank coöperatie).
  2. Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolging worden ingesteld en kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden uitgesproken:
  1°. tegen die rechtspersoon, dan wel
  2°. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel
  3°. tegen de onder 1° en 2° genoemden te zamen.
  3. Voor de toepassing van de vorige leden wordt met de rechtspersoon gelijkgesteld: de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap, de rederij en het doelvermogen.

  Artikel 326 Sr.:
  1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2. Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

  Artikel 140 Sr.:
  1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2. Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard of van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van Boek 10 Burgerlijk Wetboek is afgegeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
  3. Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.
  4. Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie.

  Artikel 140a
  1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2. Oprichters, leiders of bestuurders worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  3. Het vierde lid van artikel 140 is van overeenkomstige toepassing.

  The tide is turning?
  http://www.tweedekamer.nl/downloads/document/index.jsp?id=e5faa22b-4c11-4110-8128-f90cd824d707&title=concept+verslag+Transactie+Rabobank+voor+betrokkenheid+bij+manipulatie+van+LIBOR+en+EURIBOR+%28Let+op%21+AO+is+met+een+uur+verlengd%29.doc

  “Dat is het idee. Rabobank!”

  WAARVAN AKTE!

  Thumb up 0 Thumb down 1

 • dvhaaren

  Zou dit een ommekeer kunnen zijn om deze samenleving gevaarlijke figuren naar een biistandsniveau te brengen en ze verplicht mee te laten doen aan de participatie maatschappij? Hoop dat meerdere advocaten deel gaan nemen om deze misstanden te bestrijden.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 • mirjam

  Eindelijk wordt hier aandacht aan besteed en is hopelijk het internet sneller dan Hilversum waar journalisten niet hun nek durven uitsteken .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • dvhaaren

  Buiten de financiële sector zijn politici. met name het OM, en DNB hogelijk verantwoordelijk te stellen voor deze wantoestanden. Van journalistiek Hilversum is weinig te verwachten. Kijk maar wat er wordt geboden en waar het volk het liefste naar kijkt/luistert. Er zijn programma’s die wel zaken aan de orde stellen, maar dat is het dan. Zolang het door politici niet wordt opgevangen en geen druk uitoefenen zal het volk actie moeten ondernemen en te beginnen bij bijv.de stembus. Alhoewel.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Femke

  Zolang deze elite nooit met gevangenisstraf wordt veroordeeld en alles lekker kunnen afkopen, lopen deze lui constant hun straf echter mis, wat van NL een bananen republiek maakt en een klasse justitieel systeem hebben waar mensen met geld hun straf kunnen afkopen en als ze niet genoeg hebben dan is hun goede naam aangetast en worden als nog vrij gesproken. Banken verdienen zo veel aan deze praktijken dat het ze niks uitmaken dat ze een som geld moeten betalen aan derden, het is immers een fractie van wat het heeft opgeleverd een win win situatie voor de bankiers.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • goede initiatief van Spong.
  ik vind dat advocaten zich moeten bundelen tegen het bedrog en list van de eliten bankiers te verzetten….
  en revive occupy movements..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Pieter

  Zeker een goed inititatief van Spong! De bank koopt de zaak af….met geld dat zij vanuit het NIETS creeeren! In feite kopen zij dus niets af en gaan zij gewoon door met hun valsmunterij. Het initiatief van Paul Waarsenburg vind ik daarom ook veel interessanter.
  Het wordt tijd dat het volk zich eens bewust wordt van het feit dat zij betaalde slaven zijn voor bankiers en de elite. Wanneer je geld lent, dan creeert de bank dit grotendeels vanuit lucht en leent dit aan de lener uit tegen rente. De lener moet slavenarbeiden om de lening plus rente af te betalen. De bankier voert slechts een Euroteken en een paar getallen in op zijn computer en verdient zo bakken met geld met… niets doen! Ok, ze doen wel iets; ze maken de wereld kapot, maar verder dragen ze niets bij!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Wieberen Tjeerdsma

  Advocaten zijn minstens zo gevaarlijk als bank directeuren. Zij hebben op school studie gedaan naar strategieën omtrent hoe verbuig ik de woorden zo, dat krom recht wordt en recht krom wordt. Of je nu door de hond gebeten wordt of de kat, het is beide keren vervelend. Advocaten worden door banken doorgaans beter betaald met nepgeld, dan door jan met de pet, die niet zo goed in papieren arbeid is, maar het werkelijk met zijn lichaam moet verdienen. De administratieve wereld (theoretische wereld) is een bedreiging voor de wereld waarin mensen fysieke arbeid verrichten (de praktische wereld). Wanneer de theorieën in de praktijk niet kloppen, zouden de heren academici deze bij moeten stellen, maar dit is niet in hun belang. Geld bepaald de uitkomst van het onderzoek en niet wat je in de praktijk tegenkomt. Wij noemen dit met een moeilijk woord ontkenning (het woord is kennelijk moeilijk, want weinig mensen schijnen dit te begrijpen.)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • legendary-paulus
 • m

  Corrupt EU politicians think they have a right to rob their countries. Drago Kos heeft als onderzoeker naar corruptie binnen EU gezegt verbijsterd te zijn . Geen
  miljarden maar biljions. Is overigens niet het zelfde als biljoenen..Je praat hier over bedragen met negen nullen. Wat zien we in het Nos journaal de Ice bucket challenge De schapen minachten tot het einde . Korten op de mensen die ziek zijn bejaarden werkelozen om dood ziek van te worden .

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl