Rothschild, Keizer zonder troon (deel I) | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

baron-rothschild1-282x300-7824361Rothschild een dynastie zonder land en troon maar machtiger dan iedereen.

In een paar afleveringen proberen wij aan te tonen dat de huidige oudste telg uit het Rothschild geslacht machtiger is dan alle Koningen en Presidenten bij elkaar. Inclusief de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie, Rusland en zelfs China. Hij is letterlijk een Keizer zonder land of troon, maar zijn schatkist bevat ongeveer de helft van alle rijkdommen op aarde.


Hoe de Rothschild´s hun onmetelijke imperium opbouwden.

Om een indruk te krijgen van de huidige omvang van de macht en enorme rijkdommen van de Rothschild Family is het nodig om terug te gaan tot de beginperiode waarin de grondlegger van Rothschild´s Imperium, Mayer Amschel Bauer, begon met het vergaren van zijn vermogen.

red-shield1-5342630Mayer Amschel Bauer is geboren in 1743 Frankfurt, Duitsland. Zijn vader, Moses Amschel Bauer, verdiende de kost als geldschieter en was eigenaar van een soort administratiekantoor. Boven de toegangsdeur van kantoor plaatste hij een rood bord met daarop een roodgekleurd hexagram welke onder Rothschild´s instructie twee eeuwen later niet in het rood maar in het blauw op de Israëlische vlag zou worden geplaatst. Tijdens het decennium 1760 werkte Mayer Amschel Bauer voor een bank die in handen was van de Oppenheimer familie in Hannover, Duitsland.
Hij is zeer succesvol bij deze bank en wordt al snel “Junior Partner”. Tijdens het werk bij deze bank kwam hij in contact met Generaal Ludwig von Estorff met wie hij goede contacten onderhield.

Mayer Amschel Bauer

Na de dood van zijn vader, Moses Bauer, keerde hij terug naar Frankfurt om het bedrijf van zijn vader over te nemen. Mayer Bauer hechtte veel waarde en betekenis aan het rode schild wat boven de ingang van het kantoor hing, zodanig dat hij de naam Bauer officieel liet veranderen in de naam Rothschild.
Vanaf dat moment ging Bauer door het leven als Mayer Amschel Rothschild. Bezeten als hij was door de magische aantrekkingskracht van goud, heeft hij een fortuin verdiend met het in bewaring nemen van het goud van de edelen en welgestelden. Hij ontdekte dat Generaal von Estorff verbonden was aan het hof van Prins Willem IX van Hessen-Hanau, een van de rijkste vorstenhuizen in Europa. Deze vorst had zijn rijkdommen verkregen door het verhuren van Hessische soldaten aan het buitenland als er conflicten moesten worden beslecht en er waren in die tijd heel veel conflicten in Europa. Dit ging gepaard met enorme winsten. Generaal von Estorff bracht Mayer Rothschild in contact met Prins Willem wat uiteindelijk tot resultaat had dat Rothschild een van de naaste medewerkers werd van de prins en goede zaken deed met hem en leden van het hof. Hij ontdekte al snel dat geld lenen aan vorsten en overheden winstgevender was dan het uitlenen aan particulieren. In de eerste plaats omdat deze leningen veel groter waren en in de tweede plaats werden ze gedekt door de opbrengst van de belastingen van deze naties.

william-ix-hesse-hanau-2254045

Prins Willem IX

In 1769 kreeg hij permissie van Prins Willem om een bord op zijn gevel te plaatsen waarop stond verklaard dat hij officieel vertegenwoordiger was van Zijne Hoogheid Prins Willem van Hanau.

In 1770 stelt hij grootse internationale plannen op voor de toekomst en, om zelf buiten schot te blijven, geeft hij de uitvoering daarvan in handen van Adam Weishaupt, een Joodse professor en vooraanstaand lid van de Vrijmetselarij. In mei 1776 heeft Weishaupt deze plannen uitgewerkt en legde het schema voor aan Amschel Mayer.

Een onderdeel van deze plannen was het creëren van een revolutie in Frankrijk. Door deze revolutie trachtte Rothschild grip te krijgen op het Franse financiële systeem. Hierin ondervond Rothschild behoorlijk wat tegenslag. De plannen werden in boekformaat per koerier verzonden naar Maximilien Robespierre, een Frans advocaat en later tijdens de Franse Revolutie staatsman. Hij trad op de voorgrond tijdens het schrikbewind van de revolutie en was verantwoordelijk voor een groot aantal arrestaties en slachtoffers van de quillotine. Het manuscript werd geschreven door één van Weishaupt´s medewerkers, Xavier Zwack. De koerier werd onderweg getroffen door de bliksem en het draaiboek voor de revolutie werd gevonden door de politie en overgedragen aan de Beierse autoriteiten.

Het gevolg hiervan was dat de Beierse politie invallen deed bij Weishaupts organisaties en de huizen van zijn meest invloedrijke medestanders. Het was duidelijk dat de Beierse autoriteiten ervan overtuigd waren dat het gevonden manuscript een reële bedreiging voor de Europese vorstenuizen en regeringen vormde. Zij vonden hierin het bewijs van het bestaan van een privégroep van zeer invloedrijke personen die van plan waren om via oorlogen en revoluties hun politieke doeleinden te bereiken.

adam-weishaupt-9862619De Beierse regering dupliceert de inhoud van het manuscript en stuurt dit door naar alle staatshoofden en kerkvorsten van heel Europa, maar deze waarschuwing wordt genegeerd. Door het in de wind slaan van deze waarschuwing kon het plan van de revolutie toch doorgang vinden wat uiteindelijk resulteerde in een bloedige en succesvolle revolutie in Frankrijk. Deze revolutie was een droom die uitkwam voor bankiers want in de nieuwe Franse grondwet werd opgenomen dat het de Rooms Katholieke Kerk verboden werd tienden (belastingen) op te leggen aan hun onderdanen plus dat de Kerk ook haar vrijstelling van belastingen kwijtraakte. In 1790 sprak Mayer Amschel Rothschildde de historische woorden: “Laat mij het geld van een land creëren en controleren, dan kan het mij niet schelen wie de wetten maakt”.

In 1791 krijgt Rothschild de controle over het geld van de Verenigde Staten van Amerika door een 20 jaar geldige vergunning te verwerven voor het opzetten van een Centrale Bank die de

hamilton-alexander-2500007

Alexander Hamilton

naam kreeg “First Bank of the United States”. De operatie voor het verkrijgen van deze vergunning werd geleid door Alexander Hamilton, de eerste minister van Financiën van de Verenigde Staten van Amerika, hij was Rothschild´s vertegenwoordiger in de regering van George Washington.
In 1798 vestigde Nathan Mayer Rothschild, de 21 jarige zoon van Amschel, zich in Manchester, Engeland en begon daar een textielhandel en een financieel handelskantoor. Later verhuisde hij naar Londen en stichtte in 1805 een bankonderneming die handelde in wissels en vergaarde hiermee een fortuin.

napoleon-9263505In 1806 verklaart Napoleon dat het zijn bedoeling is om het vorstenhuis Hesse-Cassel haar bevoegdheden te ontnemen en Prins Willem IX uit zijn ambt te zetten. Toen Prins Willem dit ter ore kwam vluchtte hij naar Denemarken en vertrouwde zijn vermogen, dat geschat werd op 3.000.000 dollar, toe aan Mayer Amschel Rothschild om te bewaren.

In 1810 overlijden Sir Francis Baring en Abraham Goldsmit, Engelands belangrijkste bankiers. Hierdoor wordt Nathan Mayer Rothschild de grootste bankier van Engeland. In datzelfde jaar vestigt Salomon Mayer Rothschild, de toen 36 jarige zoon van Amschel, zich in Wenen, Oostenrijk en richtte de bank M. von Rothschild und Söhne op.

In 1811 verloopt de vergunning voor Rothschild´s Bank of the United States en het Amerikaanse Congres stemt tegen een vernieuwing ervan. Nathan Mayer Rotschild is hierover zeer ontstemd en zegt: “Ofwel jullie verlenen ons een nieuwe vergunning voor de Centrale Bank, zoniet, dan zullen jullie in een uiterst rampzalige oorlog terechtkomen”.

Het Amerikaanse congres was niet bijster onder de indruk en hield voet bij stuk.

Hierop gaf Nathan Mayer Rothschild opdracht aan zijn organisatie: “Leer deze schaamteloze Amerikanen een les en breng ze terug naar de koloniale status”.

anglo-amerika-war-5123812Geruggesteund door Rothschild´s fortuin en Nathan´s orders verklaarden de Britten de oorlog aan de Verenigds Staten. Het plan van Rothschild was om de Verenigde Staten door het voeren van deze oorlog zoveel schulden te laten opbouwen dat ze zich wel zouden moeten overgeven aan de Rothschilds zodat hierdoor kon worden afgedwongen om alsnog de vergunning voor de First Bank of the United States te verlenen.

De oude Amschel Mayer Bauer heeft het niet meer mee mogen maken. In 1812 sterft Amschel Mayer (Bauer) Rothschild

In zijn testament legt hij specifieke familiewetten vast die strikt gevolgd moeten worden. Alle sleutelposities in het familiebedrijf kunnen slechts worden bezet door alléén mannelijke leden van de familie. De leiding van het bedrijf kan alléén worden uitgevoerd door steeds de oudste zoon van de oudste zoon. Ook werd melding gemaakt van een bastaard Rothschild die als zesde zoon is opgenomen in de familie. Er mocht nooit een publieke inventaris van de familiebezittingen worden bekendgemaakt. De wet van de oudste zoon van de oudste zoon kon allleen worden teruggedraaid als de meerderheid van de familie dit anders zou overeenkomen.

Het is belangrijk om op te merken dat Amschel Mayer Rothschild ook 5 dochters had. Dit houdt in dat de Rothschild-dynastie zonder de naam Rothschild tot de dag van vandaag ver en wijd verspreid is.Voor wat er is gebeurd met de 3.000.000 dollar die Prins Willem IX had toevertouwd aan Amschel Mayer Rothschild moeten we voor een verslag hierover de Joodse Encyclopedie, uitgave 1905, Deel 10, blz.494 raadplegen die stelt: “Volgens de legende is het geld in wijnvaten verborgen en werd niet gevonden toen Napoleons soldaten in Frankfurt jacht maakten op dit fortuin. Het werd intact teruggevonden toen Prins Willem IX terugkeerde in zijn electoraat”

wellington1-4522766De feiten zijn iets minder romantisch, zeg maar iets meer zakelijk of eigenlijk crimineel.

Nathan Mayer Rothschild namelijk confiskeerde dit geld en investeerde hiermee in goud wat afkomstig was uit de Nederlandsche Oost Indische Compagnie (V.O.C), wetend dat dit nodig zou zijn voor Wellington´s peninsula campagne om Napoleon te verslaan.

Omdat hij van alle transacties de profiterende partij was maakte Nathan 4x winst.

1. Op de verkoop van Wellington´s waardepapieren, hij kocht die voor 50 cent per dollar.

2. Op de verkoop van het goud aan Wellington.

3. Op de terugkoop van het goud

4 Op het doorsturen ervan naar Portugal.

(Wordt vervolgd)
.

Uncategorized