Overheid beschouwt eigen burger als ‘vijand’ | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De onlangs uitgelekte mondiale spionageactiviteiten van de Amerikaanse “National Securicy Agency” (waarvan overigens ook de Nederlandse overheid gebruik van maakt,al wil zij dat niet met zoveel woorden toegeven), worden gepleegd onder het mom van dat zij de burgers willen bescherming tegen het ‘terrorisme’. Momenteel kun je je beter afvragen wie nu eigenlijk de echte terroristen zijn. De door de mainstream media aangeduide ‘terroristen’ of de overheden zelf? Trek zelf uw conclusie na het onderstaande gelezen te hebben!

Burger Service Nummer

Het persoonsnummer voor elke Nederlander, het zgn. “Burger Service Nummer” (BSN) is een uitbreiding van het Sociaal Fiscaal Nummer dat op zijn beurt is ontstaan uit het Landelijk Vast Nummer, destijds in gebruik bij de belastingdienst. Ondanks de bezwaren uit het volk, stelde het kabinet dat gebruik van het sofi-nummer nooit verder zou gaan dan door overheidsdiensten en de eraan gerelateerde sociale sector: “Tot hier en niet verder!” Niettegenstaande de belofte van het kabinet is het nu een voorwaarde voor dienstverlening door banken, werkgevers, zorgverzekeraars, volkshuisvesting (subsidies), onderwijs, gezondheidszorg en andere partijen.

De Centrale Persoons Administratie (CPA) maakte in de jaren zeventig geen enkele kans. Felle protesten waren het gevolg: “Geen centrale registratie!” Sinds september 2009 is  Nederland echter  als eerste van Europa overgestapt op een centrale persoons-database.

Nazi Duitsland

Het persoonsbewijs met persoonsnummer, vingerafdruk en aangezichtsfoto uit 1941 riep decennia lang de herinneringen op van deportaties die, volgens landshistoricus Loe de Jong, direct het gevolg waren van dit document en het eraan gekoppelde centrale registratiesysteem. “Dit nooit meer!” was de vurige overtuiging van de doorsnee Nederlander… Inmiddels is het per 21 september 2009 heringevoerd.

Er is wel een belangrijk verschil. Het huidige systeem is vele malen geavanceerder en aanzienlijk grootschaliger. De consequenties zijn bij gebruik door kwaadwillenden aanmerkelijk groter. We zijn echter het nationale stadium al voorbij. Op dit moment tonen razendsnelle ontwikkelingen het ontstaan van een digitale infrastructuur voor massa-identificatie en surveillance op wereldschaal. De introductie van deze systemen gebeurt gelijktijdig en gecoördineerd in verschillende landen en regio’s. Daarbij produceren multinationals als de IBM Corporation steeds snellere supercomputers die in een oogwenk ongekende hoeveelheden persoonsinformatie kunnen verwerken en combineren.

Een eeuwenoud Nederlands bedrijf lijkt mede aan de basis te staan van de wereldinfrastructuur voor massa-identificatie. Rothschild (evenals Rockefeller voorstander van een “New World Order”) heeft ons land geadviseerd dit bedrijf te verkopen aan een multinationale corporatie gericht op defensietechnologie, zodat een schat aan kennis en kunde over persoonsdocumenten en -registratie, gecombineerd met militaire hightech, wereldwijd kon worden aangewend en leiden tot het huidige resultaat. Vreemd is dit allerminst. Nederland kon zich jarenlang beroemen op een van de meest geoliede registratiesystemen en het beste persoonsbewijs ter wereld, ontworpen door Jacobus Lambertus Lentz.

Security is Big Business

Net als in de nazi-tijd is er nu ook weer sprake van een publiek-privaat partnerschap tussen overheid en corporaties tot groot voordeel van beiden: de ene nóg meer winst de ander nóg meer controle. ‘Security’ is big business.

IBM

‘s Werelds grootste en machtigste IT-bedrijf, de “International Business Machines” Corporation, opgericht door Herman Hollerith en de Nederlander Jan Broeksma en vertegenwoordigd in het Council on Foreign Relations alsmede in de Bilderberg Club (xix), heeft een lange geschiedenis van informatietechnologie, ontwikkeld en ingezet voor volkstellingen en identificatie. In 1933 creëerde IBM met de Hollerith ponskaart, voorloper van het huidige persoonsbewijs (biometrisch ‘paspoort’), de technische ‘Endlösung’ die de identificatie van ‘ongewensten’ stroomlijnde en een snelle confiscatie van bezittingen, deportatie, inzet voor slavenarbeid en vernietiging van de zwakken uit de samenleving maximaal mogelijk maakte. Het getatoeëerde Auschwitz nummer begon als IBM-nummer, aldus Edwin Black in zijn baanbrekende onderzoek IBM and the Holocaust.

De te verzamelen informatie door middel het IBM-ponskaartensysteem kwam overeen met de huidige te verzamelen data over banktransacties, (politie)archieven, namen, reisgedrag, medische gegevens, adressen: “De toekomst lag in de kaarten verborgen – een toekomst van namen, politiearchieven en concentratiekampen, bankrekeningen en betalingen, oorlogsministeries en wapenproductie, eindeloze statistische campagnes en registraties, en treinen. Heel veel treinen”, schrijft onderzoeksjournalist Edwin Black.

Net als nu gekoppeld aan het persoonsnummer (Burger-‘Service’-Nummer) in een steeds verder geharmoniseerd en gecentraliseerd systeem, waren professionals als huisartsen, ambtenaren, justitie medewerkers, personeelsfunctionarissen, bankemployees, kadasterpersoneel, verplicht een veelheid aan gegevens op een voor het systeem geschikte manier te registreren. Thans is IBM de belangrijkste sponsor en grote promotor achter het moederbedrijf van de onderhuidse identificatie- of verichip; Applied Digital Solutions, hoofdfinancier en aanjager van identificatie- en traceersystemen via radio frequenties (RFID) en promoot deze corporatie de ‘global-ID’.

In de introductie tot het onderzoeksrapport Identity management in the 21st century uit 2007, stelt IBM dat “regeringen een samenhangend en samenwerkend systeem voor identiteitsbeheer moeten invoeren om veilig internationaal reizen mogelijk te maken en criminaliteit en terrorisme tegen te gaan.”xxiii “Gebaseerd op recent onderzoek door IBM, geloven we dat het tijd is voor zowel overheden als de private sector over de gehele wereld om opnieuw te kijken naar identiteitsbeheer en wegen te onderzoeken om communicatie en samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de maatschappij te faciliteren”, schrijven de onderzoekers en continueren hun betoog met een indringende oproep tot harmonisatie, een overkoepelend plan en multinationale overeenstemming.

Identy Acces Management (IAM) ‘ik ben’

Het persoonsregistratiesysteem moet mondiaal zijn. Het online zakenmagazine ZDNet UK schrijft al in 2005 over IBMs plannen onder de kop “IBM roept op tot mondiale oplossing voor persoonsbeheer.” IBM stelt dat, mede gezien de toenemende dreiging van terrorisme en internationale criminaliteit, er een groeiende behoefte is aan een snelle verificatie van personen en een wereldagentschap voor het stellen van internationale standaarden. Daarbij bepleit Cal Slemp, vice-president bij IBM Global Services, dat er behalve grootschaliger internationale coöperatie, er een gemeenschappelijke computertaal en standaard moet komen om alle informatie snel uit te kunnen wisselen. Deze is reeds ontwikkeld en heet IAM (Identity and Access Management), een woordspeling op ‘ik ben’.

IBM krijgt in 2006 bijstand van het hoofd van het Homeland Security Department’s Visitor Tracking Program, die stelt dat in het gevecht tegen internationaal terrorisme een mondiaal persoonsidentificatie systeem moet worden ingevoerd. De eisen van dit Amerikaanse ministerie leiden direct tot het biometrisch persoonsbewijs in de Europese Unie. Ook het agentschap voor telecommunicatie van de Verenigde Naties dringt in 2008 aan op een ‘global ID’ om veiligheidsredenen.

Persoonsbewijs: instrument tot wereld-totaalcontrole
Het beleid voor de invoer van persoonsbewijzen gaat veel verder dan enkel identificatie en bevordering van veiligheid. Persoonsbewijzen met hun persoonsnummers zijn een instrument om het leven van ieder individu minutieus te volgen en vast te leggen. Tony Bunyan heeft het in The Guardian van 28 mei 2009 over de ‘digitale tsunami’:

“Elk object dat een individu gebruikt, elke transactie die hij aangaat en elke plek waar hij naar toegaat, creëert een digitaal spoor. Dit genereert een schat aan informatie voor overheidsorganisaties gericht op veiligheid, leidend tot gedrag voorspeld en beoordeeld door ‘machines’ (hun term) die ter plekke opdrachten zullen geven aan ambtenaren. Het voorstel voorziet de massale verzameling van persoonlijke informatie over reizen, bank details, mobiele telefonie locaties, medische dossiers, internetgebruik, strafbladen hoe klein het vergrijp ook, vingerafdrukken en digitale foto’s die met datamining kunnen worden opgespoord en toegepast op een ander scenario – inchecken voor een vliegtuig, gedrag in de metro of het deelnemen aan een protest.”

Coördinatie en harmonisatie door Verenigde Staten en Europese Unie
In januari 2002, vrijwel direct na de ‘false flag’ WTC-terreuraanslag op 11 september 2001 en in navolging van de in 2001 geïntroduceerde Patriot Act, richt het Amerikaanse defensie-agentschap voor geavanceerde onderzoeksprojecten (DARPA) een bureau op dat moet leiden tot “Total Information Awareness” (TIA). TIA zou worden bereikt door supercomputers en enorme databases die van elke burger persoonlijke informatie opslaan over e-mailverkeer, betalingen, telefoongesprekken, medische dossiers en vele andere zaken. Deze informatie zou vervolgens in het kader van de ‘War on Terror’ geanalyseerd worden op terroristische activiteit. Het TIA programma behelsde ook de financiering van universele biometrische technologie voor massa-toezicht (mass surveillance).

Interessant is verder dat het bureau verantwoordelijk voor de invoer van TIA, het Information Awareness Office, een logo gebruikte waarop een piramide bekroond door een sluitsteen met het alziend oog van Horus, de Zon/Zoon van God*, dat de aardbol verlicht (illumineert). De piramide en de aardglobe worden met elkaar verbonden door de afkorting DARPA met als onderschrift “Scientia est Potentia” (kennis is macht).

Later is de naam “Total Information Awareness” onder druk van het Amerikaanse Congres omgedoopt tot “Terrorism Information Awareness” en worden de projecten voortgezet onder andere, minder beladen namen. Dat gebeurde ook met kennis uit een project genaamd ‘Human ID’ (Human Identification at a Distance) dat universeel toepasbare technologieën ontwikkelde om mensen op afstand te kunnen identificeren (RFID/ satelieten)

Lees meer over dit onderwerp op: WijWordenWakker.org

Uncategorized