Oogsten in gevaar door bijentekort | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

bijen-8986444Het probleem van de bijensterfte in de Verenigde Staten en Europa is al geruime tijd gekend, maar het probleem dreigt desastreuze gevolgen te hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek naar het bijenbestand gedurende de tweede helft van het voorbije decennium in meer dan veertig landen door wetenschappers van de University of Reading. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de vraag naar zogenaamde bestuivings-diensten bijna vijf keer sneller is gestegen dan de populatie bijen. Er wordt gewaarschuwd dat voldoende natuur moet overblijven om de bijenpopulaties te beschermen. Zonder die populaties komen immers diverse oogsten in het gedrang.

75% bijentekort voor totale vraag

“In Groot-Brittannië zijn er op dit ogenblik slechts voldoende bijenkorven om een kwart van de totale vraag naar bestuivings-diensten te voldoen,” benadrukt onderzoeksleider Simon Potts, professor biodiversiteit en ecosystemen aan de University of Reading. “Op Europees vlak zou tussen 25 procent en 50 procent van de behoefte kunnen worden voldaan. Bijna de helft van de bestudeerde landen wordt met een bijentekort geconfronteerd. Tenzij er dringend wordt ingegrepen, dreigen we op een echte catastrofe af te stevenen. Tot nut toe kon het tekort gedeeltelijk worden gecompenseerd door het wilde bijenbestand, maar ook dat wordt met belangrijke bedreigingen geconfronteerd.”

Oppervlakte landbouwgrond sinds 1960 300% gestegen

“Recent onderzoek heeft gewezen op een dramatische daling van het wilde bijenbestand in Europa door een combinatie van intensievere landbouw, de degradatie van biotopen, de verspreiding van ziektes en parasieten en de klimaatverandering,” zegt professor Potts. “Niet alleen is het bijenbestand afgenomen, maar er moet ook rekening mee worden gehouden dat de oppervlakte landbouwteelten sinds het begin van de jaren zestig met 300 procent is toegenomen. Dat is gedeeltelijk te wijten aan de toenemende productie gedurende het voorbije decennium van grondstoffen voor biobrandstoffen, waardoor grotere oppervlakten natuur tot landbouwgebied worden omgevormd.”

Teelt voor biobrandstof beperken

“Het omzetten van natuur in landbouwgebied heeft een grote hoeveelheid wilde planten, die belangrijk zijn voor de bevoorrading van de bijenkorven, doen verdwijnen,” verduidelijkt Simon Potts. “De bijen worden verzwakt door gebrek aan voeding, waardoor ze meer vatbaar worden voor ziektes en pesticides. Dat heeft aanleiding gegeven tot het plotse uitsterven van grote bijenkolonies.” De onderzoeker wijst erop dat er dringend maatregelen genomen dienen te worden om te garanderen dat het beschikbare land voor de productie van biobrandstoffen beperkt blijft, zodat er voldoende bijen kunnen overleven om voor de bestuiving te zorgen. Zonder deze bestuiving staat immers ook de productie van biobrandstoffen onder druk.”

Bron: Express.be

Uncategorized