Kabinet Rutte II: Dweilen met de kraan open | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Bron: Het Nederlands opinieplatform CitaReg  Auteur: Bart Uienpeller

Wat doet kabinet Rutte II eigenlijk wél goed?

Meer dan de helft van de gemeenteambtenaren verwacht een stroeve overgang als de taken op het gebied van jeugd, zorg en werk van de rijksoverheid en provincies per 1 januari 2015 naar de gemeenten overgaan. Eén op de vijf ambtenaren voorziet zelfs het uitbreken van chaos. Het zijn de uitkomsten van een onderzoek door het tv-programma Altijd Wat.

Je vraagt je zo langzamerhand af wat dit kabinet eigenlijk wél goed doet. In de bijna twee jaar dat premier Rutte zijn VVD/PvdA-regering leidt is er veel misgegaan. Allereerst de disproportionele bezuinigingen en lastenverzwaringen die de Nederlandse economie hebben kapot bezuinigd, waardoor de binnenlandse bestedingen zijn teruggelopen en de werkloosheid tot recordhoogte is gestegen. Vooraanstaande economen en internationale organisaties als het IMF en de OESO hebben Nederland hiervoor gewaarschuwd, maar het kabinet bleef stokdoof en ging eigengereid verder met het destructieve beleid. Dan de miscalculaties van dit kabinet.

De financiële missers

Het plan voor een algehele huishoudtoeslag is mislukt. Het kabinet dacht hiermee 600 miljoen euro te besparen en had dat al in de begroting opgenomen. Gepensioneerden mogen nu de schade via een ordinaire belasting- en premieverhoging repareren.

De accijnsverhoging op motorbrandstoffen heeft in plaats van de te verwachten opbrengst van 250 miljoen een verliespost van 253 miljoen opgeleverd. Koos Burgman, algemeen directeur van BOVAG: “Pomphouders in de grensstreek worden enorm gedupeerd door het Haagse beleid, waarvan de schatkist geen euro wijzer wordt.” De maatregel door het kabinet heeft gezorgd voor tal van faillissementen en werkloosheid in de grensstreek. Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes (VVD) blijft desondanks in de ontkenningsfase.

Ook de oldtimerregeling levert veel minder op dan was voorzien. Van de 120 miljoen euro die de regeling zou moeten opleveren, komt dit jaar slechts 35 miljoen euro binnen. Minder dan een derde van de oorspronkelijk begrootte 140 miljoen euro, blijkt uit onderzoek van Stichting Autobelangen.

Het totale bedrag aan miscalculaties door dit kabinet in nog geen twee jaar tijd is bijna 1 miljard euro, de talloze mislukte overheidsprojecten op ICT-gebied niet meegerekend. Daarbij komt nog het tekort aan belastinginkomsten vanwege het achterblijven van de verwachte economische groei in 2014, waardoor het begrotingstekort in 2015 zal oplopen tot boven de ingeplande 467 miljard euro. Onder Rutte I en II is de staatsschuld opgelopen van 373 miljard euro in 2010 naar 454 miljard in 2014. Een stijging van 21,7 procent. Het blijft onder premier Rutte (VVD) dweilen met de kraan open.

Dan de belofte om het aantal ambtenaren in te krimpen. In 2013 is het aantal rijksambtenaren met 264 voltijdbanen afgenomen. Dat is een vermindering van 0,2 procent. Maar het Rijk huurt wel weer meer tijdelijke werkers van buiten in. De kostenstijging is daardoor toegenomen met 10 procent tot meer dan 1 miljard euro. Ook het voornemen de kosten op rijksambtenaren te verlagen blijkt een wassen neus te zijn.

Het woningakkoord van minister Stef Blok (VVD), met als grote miskleun de verhuurdersheffing, zorgt er niet alleen voor dat huurders jaarlijks een onverantwoord forse huurverhoging voor de kiezen krijgen, waardoor de huren voor veel huurders onbetaalbaar worden, maar heeft er ook voor gezorgd dat corporaties niet meer investeren in onderhoud en nieuwbouw. Gevolg? Oplopende werkloosheid in de bouw.

Het is typerend voor dit kabinet hoe onzorgvuldig en ondoordacht plannen worden uitgevoerd. Menig bedrijf zou over de kop zijn gegaan bij een dergelijk beleid. Zo niet deze regering die alle missers voor rekening van de belastingbetaler laat komen.

Afbraak van het zorgstelsel

Tot zover de financiële missers van Rutte II. Groter is de impact van het kabinetsbeleid op het welzijn van de Nederlandse burger. Het snijden en schrappen van voorzieningen in het zorgstelsel trekt diepe sporen in de Nederlandse maatschappij. Hulpbehoeftige ouderen en gehandicapten staan met de rug tegen de muur. Het sprookje van de participatiesamenleving is uitgegaan als een nachtkaars. Tweeverdieners met kinderen hebben geen tijd om ook nog voor hun ouders te zorgen. Daarbij kan gewenste professionele hulp niet zomaar vervangen worden door goedwillende familie of vrijwilligers.

Ook het eenzijdig verdelen van de lasten zorgt voor een tweedeling in de samenleving. Jongeren worden opgezet tegen ouderen, die door allerlei lastenverzwaringen onevenredig belast worden zonder dat daar ook maar enig perspectief op inkomensverbetering tegenover staat.

Met de onvoorbereide overheveling van jeugd, zorg en werk van de rijksoverheid en provincies naar de gemeenten per 1 januari 2015 vraagt dit kabinet om moeilijkheden. Het is van de gekke dat de zorg van mensen straks afhangt in welke gemeente ze wonen. Arme gemeenten zullen nog meer op zorg gaan bezuinigen dan de rijksoverheid nu al doet.

Geen visie werkgelegenheid

Onder Rutte II is de werkloosheid opgelopen van 510.000 mensen in 2012 naar 632.000 in 2014. Dat is een stijging van 23,9 procent. De op Prinsjesdag door minister Lodewijck Asscher (Sociale Zaken) beloofde 100.000 banen is ook weer een slag in de lucht. Die banen komen er niet. Dezelfde minister Asscher (PvdA) moest gisteren in een lezing in Amsterdam toegeven dat er op korte termijn een groot banenverlies bij de lagere- en middengroepen te verwachten is door robotisering en toepassing van geavanceerde ICT-systemen. Verder dan wat algemeenheden, beter onderwijs en levenslang leren, als antwoord op dit probleem heeft de minister niet in huis. Die te verliezen banen zullen het aantal nieuwe banen straks ver overtreffen. Waar al die baanloze mensen straks van moeten leven kan de minister ook niet beantwoorden. Hoe verhouden zich overigens deze ontwikkelingen met de regeringsmaatregelen om ouderen te laten doorwerken tot 67 jaar?

We zijn pas halverwege met dit kabinet. Rutte II heeft een spoor van vernieling getrokken door de Nederlandse samenleving. Het lijkt erop of Nederland bestuurd wordt door incompetente leiders die niet gewend zijn om eerst goed na te denken, daar ook de tijd niet voor te nemen, alvorens beleid te maken, waarbij het kabinet zich, onder druk, ook nog eens laat opjagen door de opportunistische Alexander Pechtold van gedoogpartner D66. Rutte II is het schoolvoorbeeld van de zesjescultuur waar Nederland om bekend staat.

Bron: CitaReg

Uncategorized